Bitumen

 • Evro bitumen za puteve 50/70
 • Evro bitumen za puteve 70/100
 • Evro bitumen za puteve 160/220
 • Evro bitumen za puteve 35/50
 • Polimer bitumen PMB 45/80-65 
 • Industrijski bitumen 85/40


Kompanija Euro Motus d.o.o. se već dve decenije bavi trgovinom bitumenom i bitumenskim emulzijama. Renome našeg preduzeća garantuje da smo uvek spremni da udovoljimo potrebama kupaca i, u skladu sa ugovorenim rokovima, isporučimo različite vrste bitumena i bitumenskih emulzija, kao i da se prilagodimo zahtevima tržišta.

Bitumen je polu-čvrsti proizvod ugljovodonika, proizveden iz teške sirove nafte uklanjanjem lakših oblika (kao što je tečni naftni gas, benzin i dizel) tokom procesa prerade. Takav je poznat kao rafinirani bitumen. Najvećim delom koristi se u građevinarstvu, prvenstveno kao sastavni deo asfalta i za krovne aplikacije. Na sobnoj temperaturi bitumen je stabilna, polu-čvrsta supstanca.

Asfalt je termin koji se koristi za mešavinu sitnog kamenja (agregata), peska, punilaca i bitumena, koji se koristi kao materijal za puteve. Asfaltne mešavine sadrže oko 5% bitumena

Globalna upotreba bitumena

(milion metričkih tona godišnje)

 

Chart by Visualizer
 

Ukupno: 102 MT godišnje

Primena bitumena

 

 

Chart by Visualizer
 

Procenjuje se da je aktuelna svetska potrošnja bitumena oko 102 miliona tona godišnje. Uglavnom se koristi kao vezivo u asfaltu za puteve, aerodromske piste, parkirališta, trotoare.

Uobičajena proizvodnja asfalta podrazumeva mešanje peska, šljunka i kamena sa bitumenom, koji deluje kao vezivno sredstvo. Drugi materijali, kao što su polimeri, dodaju se bitumenu kako bi unapredili svojstva asfalta, u skladu sa namenom..

Manji procenat svetske proizvodnje bitumena koristi se u građevinskoj industriji, prevashodno za izradu krovnih aplikacija, gde su njegovi hidroizolacijski kvaliteti od neprocenjive vrednosti.

EN standardi
Harmonizovani Evropski standardi postoje za većinu vrsta asfaltnih veziva. Važeći standardi za bitumenska veziva u Evropi su:

 • EN12591 – Putni bitumeni
 • EN13924 – Tvrdi putni bitumeni
 • EN14023 – Polimer modifikovani bitumeni
 • EN13808 – Katjonske bitumenske emulzije
 • EN13304 – Oksidizovani bitumeni

Dostupne su različite vrste bitumena, u zavisnosti od potreba industrije i uslovljene su njegovim fizičkim osobinama, što je opredeljeno opterećenjem koje će trpeti tokom eksploatacije.

Bitumen se klasifikuje u skladu sa standardizovanim metodama ispitivanja.

Pre svega, razvrstava se po dubini na koju će standardna igla prodreti pod određenim uslovima testiranja. Ova „Pero“ test klasifikacija se koristi da označi tvrdoću bitumena. Pliće penetracije ukazuju na tvrdi bitumen. Bitumeni klasifikovani u skladu sa penetracijom, uglavnom se označavaju u nekom rasponu, npr 50/70. Drugi testovi se koriste za klasifikaciju bitumena za specifikaciju namene, kao što su omekšavanja, rastvorljivosti, paljenja i sl.

Bitumeni se koriste i kao sirovina za proizvodnju smeše (pripreme) sa poboljšanim karakteristikama, ili za poboljšanje fizičkih osobina. U takvim proizvodima, bitumen je često glavna komponenta, ali oni mogu da sadrže u značajnom procentu i druge materijale.

Modifikovani bitumeni

Modifikovani bitumeni su bitumenska veziva čije su osobine, kao što su elastičnost, adhezione ili kohezione osobine, modifikovane upotrebom jednog, ili više hemijskih agenasa. Ova sredstva mogu da budu polimeri, guma, sumpor i polifosforna kiselina, i dr.

Polimer Modifikovani Bitumeni

Polimer modifikovani bitumeni se dobijaju dodavanjem odgovarajućeg polimera bitumenu, radi veće otpornosti, kohezije i elastičnosti. Koristi se prilikom izgradnje deonica puteva koje su izuzetno opterećene i važne kao što su: raskrsnice, površine pod semaforom, autoputevi i putevi sa veoma teškim saobraćajnim opterećenjem (trake za sporu vožnju), mostovi, nadvožnjaci i dr./strong>


Poseduju odličnu otpornost protiv permanentne deformacije kod visokih temperatura i fleksibilnost, odnosno elastičnost na niskim temperaturama.

vezivni element

Bitumenska emulzija

Bitumenske emulzije se uglavnom koriste kao vezivni element prilikom asfaltiranja. Uloga im je da smanje viskoznost bitumena, kako bi mogao da se upotrebljava na nižim temperaturama. Vezivo može biti bitumen, ili modifikovani bitumen.