Bitumen

Već skoro dve decenije Preduzeće Euro Motus se bavi trgovinom bitumenom i bitumenskim emulizijama. Stečeni renome našeg preduzeća garantuje da smo uvek spremni da udovoljimo potrebama naših kupaca i u skladu sa ugovorenim rokovima isporučimo različite vrste bitumena i bitumenskih emulzija i to pre svega:

  1. Evro bitumen za puteve 50/70
  2. Evro bitumen za puteve 70/100
  3. Evro bitumen za puteve 160/220
  4. Bitumen PMB 45/80-65
  5. Bitumen 85/40

Takođe u skladu sa zahtevima tržišta i potrebama naših klijenata možemo da ponudimo i druge vrste bitumena.

Bitumen je je polu-čvrsti proizvod ugljovodonika, proizveden iz teške sirove nafte uklanjanjem lakših oblika (kao što je tečni naftni gas, benzin i dizel) tokom procesa prerade. Kao takav, je poznat kao rafinirani bitumen. U Severnoj Americi, bitumen je poznatiji kao „asfaltni cement“ ili „asfalt“, dok je drugde, „asfalt“ termin koji se koristi za mešavinu malih kamenja (agregata), peska, punilaca i bitumena, koji se koristi kao materijal za puteve.

Asfaltne mešavine sadrži oko 5% bitumena. Na sobnoj temperaturi bitumen je stabilna, polu-čvrsta supstanca.

Bitumen se najvećim delom koristi u građevinarstvu, prvenstveno kao sastavni deo asfalta i za krovne aplikacije.

bitumen

Procenjuje se da aktuelna je svetska upotreba bitumena oko 102 miliona tona godišnje. Približno 85% svog proizvedenog bitumena se koristi kao vezivo u asfaltu za puteve. Takođe se koristi i u drugim oblastima kao što je asfaltiranje aerodromskih pista, parkirališta i trotoara.

Tipično, proizvodnja asfalta podrazumeva mešanje peska, šljunka i kamena sa bitumenom, koji deluje kao vezivno sredstvo. Drugi materijali, kao što su polimeri, mogu biti dodati bitumenu kako bi promenili svojstva, a prema primeni za koje je asfalt na kraju namenjen.

Dalje, 10% svetske proizvodnje bitumena se koristi u krovnim aplikacijama, gde su njeni hidroizolacijski kvaliteti od neprocenjive vrednosti.

Preostalih 5% od bitumena se uglavnom koristi za zaptivanje i u izolacione svrhe u različitim građevinskim materijalima.

EN standardi

Harmonizovani Evropski standardi postoje za većinu vrsta asfaltnih veziva. Važeći standardi za bitumenska veziva u Evropi su:

  • EN12591 – Putni bitumeni
  • EN13924 – Tvrdi putni bitumeni
  • EN14023 – Polimer modifikovani bitumeni
  • EN13808 – Katjonske bitumenske emulzije
  • EN13304 – Oksidizovani bitumeni

Dostupne su različite vrste bitumena, a u zavisnosti od potreba industrije i uslovljene su njegovim fizickim osobinama, što je opredeljeno opterecenjem koje će trpeti tokom svog eksploatacionog veka.

Bitumen se klasifikuje u skladu sa standardizovanim metodama ispitivanja.

Pre svega razvrstava se po dubini na koju će standardna igla prodreti pod određenim uslovima testiranja. Ova „pero“ Test klasifikacija se koristi da označi tvrdoću bitumena. Niže penetracije ukazuju na tvrdi bitumen. Bitumeni klasifikovani u skladu sa penetracijom uglavnom se označavaju u nekom rasponu penetracije npr 50/70. Drugi testovi se koriste za klasifikaciju bitumen za specifikaciju namene, kao što su omekšavanja, rastvorljivosti, paljenja i sl

Bitumeni se takođe koriste kao sirovina za proizvodnju smeše (pripreme) sa poboljšanim karakteristikama, ili za poboljšanje fizičkih osobina. U takvim proizvodima bitumen je često glavna komponenta, ali oni mogu da sadrže u značajnim proporcijama i druge materijale.

Modifikovani bitumeni

Modifikovani Bitumeni su bitumenska veziva čije osobine, kao što su elastičnost, adhezione ili kohezione osobine, su modifikovane upotrebom jednog ili više hemijskih agenasa. Ova sredstva mogu da budu polimeri, guma, sumpor i polifosforna kiselina, i dr.

Polimer Modifikovani Bitumeni

Polimer modifikovani bitumeni se dobijaju dodavanjem odgovarajućeg polimera bitumenu a radi dobijanja veće otpornosti, kohezije i elastičnosti. Koristi se prilikom izgradnje onih deonica puteva koje su izuzetno opterećene i važne.

Poseduju odličnu otpornost protiv permanentne deformacije kod visokih temperatura okoline i fleksibilnost odnosno elastičnost na niskim temperaturama okoline.

Njegova primena se prvenstveno odnosi na deonice puta koje su izložene teškom saobraćajnom opterećenju kao što su: raskrsnice, površine pod semaforom, autoputevi i putevi sa veoma teškim saobraćajnim opterećenjem (trake za sporu vožnju), mostovi, nadvožnjaci i dr.

Bitumenska emulzija

Bitumenske emulzije su proizvodi kod kojih su male kapljice (disperzne faze) bitumena ili bitumenskog veziva rasprsuju u vodenom medijumu (kontinuirana faza). Bitumenska čestica može biti pozitivna (katjonska), negativna (anjonska) ili nenaelektrisana (ne-jonska) u zavisnosti od emulgatora. Vezivo može biti bitumen ili modifikovani bitumen. Bitumenske emulzije se uglavnom koriste kao vezivni element prilikom asfaltiranja. Koristi se da bi se smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao upotrebljavati pri nižim temperaturama.

bitumen-2