gasna
ulja

01. Ulje za loženje ekstra lako EVRO EL (sa sadržajem sumpora do 0,1%)

02. Dizel gorivo gasno ulje 0,1 (sa sadržajem sumpora do 1000 mg/kg %)

evro ulja

Gasna ulja

Ulja za loženje ekstra laka su destilantna goriva koja moraju biti obojena postojanom bojom, a namenjena su za gorionike sa isparavanjem, kao i za sve plamenike koji rade sa pritiskom, bez mogućnosti predgrevanja goriva. Gasna ullja moraju biti obojena oranž bojom i takođe moraju u sebi sadržati indikator.

Sva evro ulja za loženje imaju nizak nivo sumpora te visoku čitoću, čime se poboljšava sagorevanje. Na ovaj način evro ulja za loženje svojim kvalitetom pružaju optimalnu zaštitu od stvaranja taloga, čime smanjuju troškove održavanja i produžavaju vek trajanja sistema za grejanje. Smanjenjem troškova održavanja i povećanjem energetske efikasnosti ostvaruju se znatne ekonomske uštede kroz dugoročno smanjenje troškova grejanja. Još jedna od prednosti evro ulja je ta što se mogu skladištiti u tokom dužeg vremenskog perioda bez gubitka kvaliteta i opasnosti od stvaranja taloga.

Karakteristika Jedinica EVRO EL Metode
Gustina na 15°C, najviše kg/m3 870.0 SRPS
EN ISO 3675
Sadržaj sumpora, najviše % (m/m) 0,10 SRPS EN ISO 8754
Tačka paljenja, najmanje °C 55 SRPS EN ISO 2719
Viskoznost na 20°C mm2/s 2,5 – 6,0 SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
**Viskoznost na drugoj temperaturi mm2/s upisuje se SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
Tačka tečenja, najviše °C -9/0*** SRPS ISO 3016
Destilacija 90% (V/V), najviše °C 370 SRPS
EN ISO 3405
Boja oranž Vizuelno
Indikator (Solvent Yellow 124), najmanje (mg/l) 8 SRPS B.H8.065
Voda i talog, najviše % (V/V) 0,15 SRPS ISO 3734
Pepeo, najviše % (m/m) 0,02 SRPS EN ISO 6245
Ugljenični ostatak, najviše % (m/m) 0,30**** SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370
Donja toplotna vrednost, najmanje (MJ/kg) 42,00 SRPS B.H8.129
(*ASTM D4868)
računski prema
formuli iz Napomene 1
* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.
*** Zimski kvalitet (1. septembar – 31. mart) / letnji period (1. april – 31. avgust).
**** Odnosi se na 10% ostatka destilacije.

 

Napomena 1
HU = 52,92 – 11,93 x D15 – 0,29 x(S)
1000
Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg

 

Karakteristika Jedinica EVRO EL Metode
Gustina na 15°C, najviše kg/m3 870.0 SRPS
EN ISO 3675
Sadržaj sumpora, najviše % (m/m) 0,10 SRPS EN ISO 8754
Tačka paljenja, najmanje °C 55 SRPS EN ISO 2719
Viskoznost na 20°C mm2/s 2,5 – 6,0 SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
**Viskoznost na drugoj temperaturi mm2/s upisuje se SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
Tačka tečenja, najviše °C -9/0*** SRPS ISO 3016
Destilacija 90% (V/V), najviše °C 370 SRPS
EN ISO 3405
Boja oranž Vizuelno
Indikator (Solvent Yellow 124), najmanje (mg/l) 8 SRPS B.H8.065
Voda i talog, najviše % (V/V) 0,15 SRPS ISO 3734
Pepeo, najviše % (m/m) 0,02 SRPS EN ISO 6245
Ugljenični ostatak, najviše % (m/m) 0,30**** SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370
Donja toplotna vrednost, najmanje (MJ/kg) 42,00 SRPS B.H8.129
(*ASTM D4868)
računski prema
formuli iz Napomene 1
* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.
*** Zimski kvalitet (1. septembar – 31. mart) / letnji period (1. april – 31. avgust).
**** Odnosi se na 10% ostatka destilacije.

 

Napomena 1
HU = 52,92 – 11,93 x D15 – 0,29 x(S)
1000
Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg

 

Karakteristike

Dizel gorivo gasno ulje 0,1

Dizel gorivo gasno ulje 0,1 se koristi za pogon radnih mašina, trakotra ,vojnih i železničkih vozila i plovila sa dizel motorom i mora da zadovolji sledeće karakteristike:
Karakteristika Jedinica Granice Metode
Gustina na 15°C,
najmanje
najviše
kg/m3 820
860
SRPS EN ISO 3675
SRPS B.H8.134 (*ASTM D4052)
SRPS ISO 12185
Izgled Bistra, prozirna tečnost bez mehaničkih nečistoća Vizuelno
Destilacija 90%(V/V) predestilisanog na najviše °C 375 SRPS EN ISO 3405
Viskoznost na 20°C,
najmanje
najviše
mm2/s 2,00
9,00
SRPS ISO 3104
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
*Filtrabilnost (CFPP) °C Klasa A, B, C, D, E i F SRPS EN 116
Tačka paljenja, najmanje °C 55 SRPS EN ISO 2719
Sadržaj pepela, najviše %(m/m) 0,01 SRPS EN ISO 6245
Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije), najviše %(m/m) 0,30 SRPS ISO 6615
SRPS ISO 10370
Sadržaj vode, najviše mg/kg 500 SRPS EN ISO 12937
ISO 6296
Korozija bakarne trake (3h na 50°C) Ocena
(klasa)
1 SRPS EN ISO 2160
Sadržaj sumpora, najviše mg/kg 1000 SRPS EN ISO 8754
Cetanski indeks, najmanje 45 SRPS EN ISO 4264
SRPS B.H8.130 (*ASTM D4737)
Boja Zelena Vizuelno
Sadržaj indikatora, najmanje mg/L 8,0 SRPS B.H8.065
*Klase dizel goriva u zavisnosti od klimatskih uslova utvrđene su Prilogom NA standarda SRPS EN 590

 

Karakteristika Jedinica Granice Metode
Gustina na 15°C,
najmanje
najviše
kg/m3 820
860
SRPS EN ISO 3675
SRPS B.H8.134 (*ASTM D4052)
SRPS ISO 12185
Izgled Bistra, prozirna tečnost bez mehaničkih nečistoća Vizuelno
Destilacija 90%(V/V) predestilisanog na najviše °C 375 SRPS EN ISO 3405
Viskoznost na 20°C,
najmanje
najviše
mm2/s 2,00
9,00
SRPS ISO 3104
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)
*Filtrabilnost (CFPP) °C Klasa A, B, C, D, E i F SRPS EN 116
Tačka paljenja, najmanje °C 55 SRPS EN ISO 2719
Sadržaj pepela, najviše %(m/m) 0,01 SRPS EN ISO 6245
Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije), najviše %(m/m) 0,30 SRPS ISO 6615
SRPS ISO 10370
Sadržaj vode, najviše mg/kg 500 SRPS EN ISO 12937
ISO 6296
Korozija bakarne trake (3h na 50°C) Ocena
(klasa)
1 SRPS EN ISO 2160
Sadržaj sumpora, najviše mg/kg 1000 SRPS EN ISO 8754
Cetanski indeks, najmanje 45 SRPS EN ISO 4264
SRPS B.H8.130 (*ASTM D4737)
Boja Zelena Vizuelno
Sadržaj indikatora, najmanje mg/L 8,0 SRPS B.H8.065
*Klase dizel goriva u zavisnosti od klimatskih uslova utvrđene su Prilogom NA standarda SRPS EN 590

 

S obzirom na visoku zapaljivost gasna ulja je potrebno skladištiti sa posebnom pažnjom , a posebno izbegavati skladištenje u prostorijama sa drugim zapaljivim materijama i hemikalijama koje mogu izazvati požar. Takođe je potrebno strogo izbegavati upotrebu otvorenog plamena, izvora paljenja, vrućih površina kao i električnih aparata koje mogu izazvati iskru.